Тема: Фотосинтеза и раст на растенијата; Градба на листовите

СТРУКТУРА НА ЛИСТОТ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Фотосинтеза и растење кај растенијата; Mинерали во растенијата

ШТО СЕ ЃУБРИВА?

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Фотосинтеза и растење кај растенијата; Минерални материи потребни за растенијата

ИСХРАНА КАЈ РАСТЕНИЈАТА

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Природна селекција; Дарвиновата теорија на еволуција со природна селекција

ДОКАЗИ ЗА ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Гени и хромозоми

ШТО СЕ ХРОМОЗОМИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Чарлс Дарвин

СВИНГАЛКИТЕ НА ДАРВИН

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Природна селекција; Вештачка селекција

ВЕШТАЧКА СЕЛЕКЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Природна селекција; Природна селекција

НАТПРЕВАРУВАЊЕ И ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Дишење и крвоток; Пушење и ефекти врз здравјето

ОПАСНОСТИ ОД ПУШЕЊЕТО

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Дишење и крвоток; Аеробно дишење

ШТО Е АЕРОБНА РЕСПИРАЦИЈА?

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Природна селекција; Повеќе за наследувањето

КОЈ Е МЕНДЕЛ И ШТО СЕ ГЕНЕТСКИ ВРКСТУВАЊА?

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Вештачка селекција

СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА КЛОНИРАЊЕ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Природна селекција

ТЕОРИЈА НА ЕВОЛУЦИЈАТА - ДАРВИН И ЛАМАРК

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Природна селекција; Монохибридно наследување

ПАНИТОВ КВАДРАТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро