Тема: Органски системи кај човекот; Нервен систем

ШТО СЕ НЕРВНИ КЛЕТКИ, НЕВРОНИ И СИНАПСИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Органски системи кај човекот; Нервен систем

СПИЕЊЕ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Органски системи кај човекот; Ендокрин систем и хормонска регулација

ШТО СЕ ХОРМОНИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Органски системи кај човекот; Систем за излачување

УРИНАРЕН СИСТЕМ - ВОВЕД

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Органски системи кај човекот; Систем за излачување

БУБРЕЖНА БОЛЕСТ И ДИЈАЛИЗА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Класификација на организмите; Подредување на живите организми

ПЕТТЕ БИОЛОШКИ ЦАРСТВА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Запис во карпите; Фосилен запис

ФОСИЛИ - ДОКАЗИ ЗА ЕВОЛУЦИЈА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Запис во карпите; Фосили

КАКО СЕ ФОРМИРААТ ФОСИЛИТЕ?

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Варијабилност; Варијации

ВАРИЈАЦИИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Добивање на храна; Варење на храната

БАКТЕРИИ ЗА ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Крвоток кај човекот; Циркулаторен систем

ВОВЕД ВО ЦИРКУЛАТОРЕН СИСТЕМ

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Крвоток кај човекот; Градба на срце

СТРУКТУРА НА СРЦЕТО

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Добивање на храна; Лоша исхрана (малнутриција)

АНОРЕКСИЈА И НАРУШУВАЊА ВО ИСХРАНАТА

Одделение: 8 Одделение

Наскоро

Тема: Класификација на организмите; Подредување на живите организми

ЕДНОКЛЕТОЧНИ НАСПРЕМА ПОВЕЌЕКЛЕТОЧНИ

Одделение: 8 одделение

Наскоро