Тема: Добивање на соли; Резимирање на постапките за добивање на соли

ПРАВИЛА НА РАСТВОРЛИВОСТ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Реакции на бакар

РЕАКЦИИ НА БАКАР

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Резимирање на пристапите за добивање соли

ДОБИВАЊЕ НА НЕРАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Резимирање на пристапите за добивање соли

ДОБИВАЊЕ НА РАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

РАЗЛОЖУВАЊЕ НА ВОДОРОД ПЕРОКСИД

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Низа на реактивност на металите; Низата на реактивност и методите на екстракција (извлекување)

ЕКСТРАКЦИЈА НА АЛУМИНИУМ СО ЕЛЕКТРОЛИЗА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Соли

ШТО СЕ СОЛИ?

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати

КИСЕЛИНА + МЕТАЛНИ КАРБОНАТИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивањена соли; Добивање на соли од метални оксиди и хидроксиди

КИСЕЛИНА + МЕТАЛ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Примена на солите*

БАРИУМОВА КАША - ЗОШТО Е КОРИСНА И БЕЗБЕДНА?

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

ТЕОРИЈА НА СУДИРИ И РЕАКЦИИ - ВТОР ДЕЛ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати 1

ЦИКЛУС НА ВАРОВНИКОТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати 2

УПОТРЕБА НА ВАРОВНИКОТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

ПРИНЦИП НА ЛЕ ШАТЕЛЈЕ - ВТОР ДЕЛ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Горење егзотермна реакција. Докажување на вода

ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ПРИСУСТВО НА ВОДА

Одделение: 9 одделение

Наскоро