Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Периодичноста на својствата во групите

ХАЛОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И НИВНИ СОЕДИНЕНИЈА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Електронска конфигурација

ЕНЕРГЕТСКИ НИВОА И ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Структура на атомите на првите дваесет елементи

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА НА ПРВИТЕ 20 ЕЛЕЛМЕНТИ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Хемиски симболи на елементите

ПРИМЕРИ ЗА ИЗОТОПИ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Хемиски симболи на елементите

ИЗОТОПИ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Хемиски симболи на елементите

АТОМСКИ И МАСЕН БРОЈ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Структура на атомот

ДЕЛОВИ НА АТОМ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Вежби за структура на атом

ШТО Е АТОМ, ДЕЛ 2 - ИЗОТОПИ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Периодичност во својствата на групите

БЛАГОРОДНИ ГАСОВИ - ГАСОВИ ВО ГРУПА 18

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Трендови во периодниот систем на елементите

ШТО СЕ ПЕРИОДИ И ГРУПИ ВО ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Трендови во периодниот систем на елементите

ПРВА ГРУПА ВО ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Историја на периодниот систем на елементите

МЕНДЕЛЕЕВ И ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Образување ковалентни молекули

КОВАЛЕНТНИ ВРСКИ КАЈ ВОДАТА

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Образување ковалентни молекули

КОВАЛЕНТНО СВРЗУВАЊЕ КАЈ ВОДОРОД КИСЛОРОД И АЗОТ

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Брзина на реакциите; Запознавање со брзина на реакција

БРЗИНА НА РЕКЦИЈА - ДЕЛ 1

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Брзина на реакциите; Фактори кои влијаат на брзина на реакција

БРЗИНА НА РЕАКЦИЈА - ДЕЛ 2

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Образување јонска врска и израмнување хемиски равенки; Вежбање на израмнувањето хемиски равенки

ИЗРАМНУВАЊЕ НА РАВЕНКИ - ДЕЛ 1

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Брзина на реакциите; Влијание на катализатор

ШТО СЕ КАТАЛИЗАТОРИ?

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Образување јонска врска и израмнување хемиски равенки; Атоми и јони

ШТО СЕ ЈОНИ?

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Образување јонска врска и израмнување хемиски равенки; Образување јонска врска

ШТО СЕ ЈОНСКИ ВРСКИ

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Хемиски реакции; Реакции на бакар

РЕАКЦИИ НА БАКАР

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивањена соли; Добивање на соли од метални оксиди и хидроксиди

КИСЕЛИНА + МЕТАЛ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Резимирање на постапките за добивање на соли

ПРАВИЛА НА РАСТВОРЛИВОСТ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Добивање на соли; Резимирање на пристапите за добивање соли

ДОБИВАЊЕ НА НЕРАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Резимирање на пристапите за добивање соли

ДОБИВАЊЕ НА РАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

РАЗЛОЖУВАЊЕ НА ВОДОРОД ПЕРОКСИД

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Низа на реактивност на металите; Низата на реактивност и методите на екстракција (извлекување)

ЕКСТРАКЦИЈА НА АЛУМИНИУМ СО ЕЛЕКТРОЛИЗА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Добивање на соли; Соли

ШТО СЕ СОЛИ?

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати

КИСЕЛИНА + МЕТАЛНИ КАРБОНАТИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Периодичност во својствата на групите

ЗЕМНОАЛКАЛНИ МЕТАЛИ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Периодичност во својствата на групите

ГРУПА 7 - ХАЛОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Структура на атомот и периоден систем на елементите; Електронска конфигурација

ДИЈАГРАМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Горење егзотермна реакција. Докажување на вода

ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ПРИСУСТВО НА ВОДА

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

ПРИНЦИП НА ЛЕ ШАТЕЛЈЕ - ВТОР ДЕЛ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати 2

УПОТРЕБА НА ВАРОВНИКОТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати 1

ЦИКЛУС НА ВАРОВНИКОТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

ТЕОРИЈА НА СУДИРИ И РЕАКЦИИ - ВТОР ДЕЛ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Добивање на соли; Примена на солите*

БАРИУМОВА КАША - ЗОШТО Е КОРИСНА И БЕЗБЕДНА?

Одделение: 9 одделение

Наскоро