Тема: Хемиски реакции; Универзален индикатор и pH скала

ИНДИКАТОРИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Проблеми со својствата на киселините

НАМАЛУВАЊЕ НА КИСЕЛИТЕ ДОЖДОВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Добивање на соли; Резимирање на постапките за добивање на соли

ПРАВИЛА НА РАСТВОРЛИВОСТ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Фосилни горива

ЈАГЛЕРОДНИ ОТПЕЧАТОЦИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Примена на реакција на неутрализација

ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Киселини , бази и опасности

СИЛНИ И СЛАБИ БАЗИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Фосилни горива

ДЕПОНИЈА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Киселини, бази и опасности

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 5

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Хемиски реакции; Проблеми со својствата на киселините

КИСЕЛИ ДОЖДОВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Хемиски реакции ; Што ги прави соединенијата кисели?

ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА КИСЕЛИ?

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Хемиски реакции; `Рѓосување и заштита од рѓосување

`РЃОСУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД `РЃОСУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Евалуација на примената на горивото

ПРОМЕНИ ВО АТМОСФЕРАТА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Хемиски реакции; Реакции на бакар

РЕАКЦИИ НА БАКАР

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Резимирање на пристапите за добивање соли

ДОБИВАЊЕ НА НЕРАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Резимирање на пристапите за добивање соли

ДОБИВАЊЕ НА РАСТВОРЛИВИ СОЛИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

РАЗЛОЖУВАЊЕ НА ВОДОРОД ПЕРОКСИД

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Низа на реактивност на металите; Низата на реактивност и методите на екстракција (извлекување)

ЕКСТРАКЦИЈА НА АЛУМИНИУМ СО ЕЛЕКТРОЛИЗА

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање на соли; Соли

ШТО СЕ СОЛИ?

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати

КИСЕЛИНА + МЕТАЛНИ КАРБОНАТИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Добивањена соли; Добивање на соли од метални оксиди и хидроксиди

КИСЕЛИНА + МЕТАЛ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Хемиски реакции; Киселини , бази опасности

ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА БАЗНИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Јаглеродни соединенија

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија

ТИПОВИ НА ХЕМИСКИ ИНДУСТРИИ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Фосилни горива

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЈАГЛЕРОДНИОТ ЦИКЛУС? ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Алтернативни горива

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 7

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Алтернативни горива

КЕЛИИ НА ВОДОРОД И ГОРИВО

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Хемиски реакции; Реакции на карбонати

„ТВРДА“ И „МЕКА“ ВОДА

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Евалуација на примената на горивото 1

ЈАГЛЕРОДЕН ЦИКЛУС - ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Добивање на соли; Примена на солите*

БАРИУМОВА КАША - ЗОШТО Е КОРИСНА И БЕЗБЕДНА?

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

ТЕОРИЈА НА СУДИРИ И РЕАКЦИИ - ВТОР ДЕЛ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Хемиски реакции; Истражување на процесот на ,рѓосување

КОРОЗИЈА

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати 1

ЦИКЛУС НА ВАРОВНИКОТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Добивање соли; Добивање соли од карбонати 2

УПОТРЕБА НА ВАРОВНИКОТ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Егзотермни или ендотермни реакции

ПРИНЦИП НА ЛЕ ШАТЕЛЈЕ - ВТОР ДЕЛ

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Хемиски реакции; Универзален индикатор и pH скала

ИНДИКАТОРИ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Егзотермни и ендотермни реакции; Горење егзотермна реакција. Докажување на вода

ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ПРИСУСТВО НА ВОДА

Одделение: 9 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемија на јаглеродни соединенија; Испитување на гориваата

СОГОРУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Наскоро