Тема: Сили и движење; Вовед во лостови

МОМЕНТ НА СИЛА

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Густина на супстанцијата

ГУСТИНА НА РАЗЛИЧНИ АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Притисок кај гасовите

ПРИТИСОК КАЈ ГАСОВИТЕ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електромотор. Примена

ЕЛЕКТРОМОТОР

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електромагнет – магнетно дејство на електрична струја

СТРУЈА И МАГНЕТНО ПОЛЕ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Примена на електромагнет. Електромагнетна индукција

МИКРОФОНИ, ЗВУЧНИЦИ И СЛУШАЛКИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Звук; Ширење на звучен бран. Карактеристики на звучен бран.

БРАНОВО ДВИЖЕЊЕ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Статички електрицитет

СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електрична струја

СТРУЈА

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Својства на магнети и магнетно поле (Магнетно поле на Земјата)

Магнетно поле на земјата и компаси

Одделение: 9 Одделение

Македонски