Тема: Електрицитет и магнетизам; Електромагнет – магнетно дејство на електрична струја

СТРУЈА И МАГНЕТНО ПОЛЕ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електромотор. Примена

ЕЛЕКТРОМОТОР

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Електрицитет и магнетизам; Примена на електромагнет. Електромагнетна индукција

МИКРОФОНИ, ЗВУЧНИЦИ И СЛУШАЛКИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Звук; Ширење на звучен бран. Карактеристики на звучен бран.

БРАНОВО ДВИЖЕЊЕ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)