Тема: Сили и движење; Што прават силите?

СИЛИ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ ПРОМЕНИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Влијание на силите врз движењето, Инерција, инертност

ИНЕРЦИЈА

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Вовед во забрзување

ЗАБРЗУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Графикони растојание - време

ГРАФИКОНИ РАСТОЈАНИЕ - ВРЕМЕ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Притисок кај гасовите

ПРИТИСОК КАЈ ГАСОВИТЕ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Колку брзо?

КОЛКУ БРЗО?

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Густина на супстанцијата

ГУСТИНА НА РАЗЛИЧНИ АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Сложување и разложување на сили

РЕЗУЛТАНТНА СИЛА

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Вовед во лостови

МОМЕНТ НА СИЛА

Одделение: 9 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Втор Њутнов закон за движење

ВТОР ЊУТНОВ ЗАКОН

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Трет Њутнов закон за движење

ТРЕТ ЊУТНОВ ЗАКОН

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Сили и движење; Гравитација

ГРАВИТАЦИЈА И СЛОБОДНО ПАЃАЊЕ

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Својства на магнети и магнетно поле (Магнетно поле на Земјата)

Магнетно поле на земјата и компаси

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Статички електрицитет

СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електрична струја

СТРУЈА

Одделение: 9 Одделение

Македонски

Тема: Енергија; Енергија од вода што се движи и пареа што се движи

ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ И НАЦИОНАЛНА МЕЖА

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Енергија; Зачувување на енергијата

ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Светлина; Одбивање и прекршување на светлината

ДИЈАГРАМИ НА ЗРАЦИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Звук; Ширење на звучен бран. Карактеристики на звучен бран.

БРАНОВО ДВИЖЕЊЕ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Примена на електромагнет. Електромагнетна индукција

МИКРОФОНИ, ЗВУЧНИЦИ И СЛУШАЛКИ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електромагнет – магнетно дејство на електрична струја

СТРУЈА И МАГНЕТНО ПОЛЕ

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Електрицитет и магнетизам; Електромотор. Примена

ЕЛЕКТРОМОТОР

Одделение: 9 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Светлина; Ги истражуваме сенките, Сенка и полусенка

СЕНКИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Светлина; Како ги гледаме физичките тела

ОДНЕСУВАЊЕ НА БРАНОВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Сили и движење; Пресметување на брзина од поминатото растојание и време, Брзини и растојанија

БРЗИНА, РАСТОЈАНИЕ, ВРЕМЕ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Земјата и подалеку; Ѕвезди и планети, Разбирање на Сончевиот систем

СОНЧЕВ СИСТЕМ - ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Земјата и подалеку; Ѕвезди и планети, Разбирање на Сончевиот систем

СОНЧЕВ СИСТЕМ - ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Наскоро