Тема: Работа со податоци; Стебло лист дијаграм

СТЕБЛО - ЛИСТ ДИЈАГРАМ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Работа со податоци; Веројатност на последователни настани

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Работа со податоци; Исход на поединечни и последователни настани

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Геометрија; Збир на внатрешни агли во многуаголник

ВНАТРЕШНИ АГЛИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Геометрија; Сличност на 2Д форми

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Работа со податоци; Собирање и организирање релевантни податоци

ШТО Е СТАТИСТИКА

Одделение: 8 одделение

Наскоро