Тема: Број; Операции со цели броеви -Множење и делење

МЕТОД ЗА МНОЖЕЊЕ НА ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ БРОЕВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Број; Операции со цели броеви -Множење и делење

НАЧИН ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ БРОЕВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Број; Разложување на број на прости множители

ЗАПИШУВАЊЕ НА БРОЈ КАКО ПРОИЗВОД ОД ПРОСТИ ДЕЛИТЕЛИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Број; Еднаквост на дропки, децимални броеви и проценти

ДРОПКИ, ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ И ПРОЦЕНТИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Број; Собирање и одземање дропки

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДРОПКИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Алгебра; Правило за n-ти член на низа

АРИТМЕТИЧКИ (ЛИНЕАРНИ) НИЗИ - ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Геометрија; Средна точка

НАОЃАЊЕ НА СРЕДНА ТОЧКА

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Работа со податоци; Графици растојание време

ГРАФИЦИ РАСТОЈАНИЕ ВРЕМЕ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Геометрија; Збир на внатрешни агли во многуаголник

ВНАТРЕШНИ АГЛИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Геометрија; Сличност на 2Д форми

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Работа со податоци; Исход на поединечни и последователни настани

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Работа со податоци; Веројатност на последователни настани

ВЕРОЈАТНОСТ ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Работа со податоци; Стебло лист дијаграм

СТЕБЛО - ЛИСТ ДИЈАГРАМ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Број; Проблеми поврзани со проценти

ПРОЦЕНТУАЛНА ПРОМЕНА

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Број; НЗС и НЗД

РАЗЛОЖУВАЊЕ НА ПРОСТИ ДЕЛИТЕЛИ ЗА ДА СЕ НАЈДЕ НЗД И НЗС

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Работа со податоци; Собирање и организирање релевантни податоци

ШТО Е СТАТИСТИКА

Одделение: 8 одделение

Наскоро