Тема: Алгебра; График на линеарна функција

ЦРТАЊЕ ГРАФИК НА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Одделение: 7 одделение

Македонски

Тема: Алгебра ; Решавање едноставни линеарни равенки

РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ДРОПКИ

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Алгебра; Решавање едноставни линеарни равенки

РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ СО ПРОЦЕНКА

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Геометрија; Агли на трансверзала

АГЛИ НА ТРАНСВЕРЗАЛА

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Работа со податоци; Табела на фреквенција

ТАБЕЛА НА ФРЕКВЕНЦИЈА

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Алгебра; Начин на претставување на функција

ТАБЕЛА СО ПОДРЕДЕНИ ПАРОВИ

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Алгебра; Графици на некои прави

ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ПРАВИ

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Геометрија; Осна симетрија

ГЕОМЕТРИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕФЛЕКСИЈА

Одделение: 7 одделение

Наскоро