Тема: Број; Стратегии за множење

МНОЖЕЊЕ НА ДВОЦИФРЕНИ БРОЕВИ

Одделение: 6 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Геометрија; Координатен систем со 4 квадранти

ОСКИ И КООРДИНАТИ

Одделение: 6 Одделение

Македонски

Тема: Геометрија; Видови четириаголници

ЧЕТИРИАГОЛНИЦИ

Одделение: 6 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Број; Еквивалентни дропки

ЕКВИВАЛЕНТНИ ДРОПКИ

Одделение: 6 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Број; Упростување на дропки

УПРОСТУВАЊЕ НА ДРОПКИ

Одделение: 6 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Број; Подредување и споредување дропки

ПОДРЕДУВАЊЕ НА ДРОПКИ ПО ГОЛЕМИНА

Одделение: 6 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Број; Подредување и споредување дропки

ПОДРЕДУВАЊЕ НА ДРОПКИ

Одделение: 6 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Број; Негативни броеви

ШТО СЕ НЕГАТИВНИ БРОЕВИ?

Одделение: 6 одделение

Наскоро

Тема: Број; Стратегии за делење

МЕТОДИ НА ДЕЛЕЊЕ СО ПОЗИТИВНИ БРОЕВИ

Одделение: 6 одделение

Наскоро

Тема: Број; Стратегии за множење

МНОЖЕЊЕ НА ЦЕЛИ БРОЕВИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ

Одделение: 6 одделение

Наскоро