ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ И НАЦИОНАЛНА МЕЖА

Тема: Енергија
Наставна eдиница: Енергија од вода што се движи и пареа што се движи
Одделение: 8 Одделение

Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Им благодариме!

Ако има прашања под видеото кликни на нив за да ги одговориш. Ако имаш идеја за ново прашање кликни на "Додади прашање".

Прашања:

1. Околу 80 проценти од енергија која ја користиме потекнува од:

Обновливите извори на енергија
Фосилните горива

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

2. Генераторот служи за:

Создавање на електрична ененергија
Трошење на електрична енергија
Претворање на електрична во други видови енергија

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

3. Зошто се загрева жицата низ која тече електрична струја

Заради дејството на светлинските извори врз неа
затоа што дел од електричната енергија се губи како топлина
Затоа што не е добро изолирана

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

4. За да се намали загубата во вид на топлина се користат:

Електромотори
Генератори
Термоизолациони материјали
Трансформатори

Клик на долното видео ќе ве однесе до делот од видеото поврзан со прашањето.

Натпревар за одговарање на прашања:

Име и презиме:
Е-маил адреса:
Слика од одговорот на прашањето:

Сподели