Автор: Коцев Александар

Тема: Степенување

Дали знаеш дека има една интересна врска меѓу квадратите на природните броеви? Ќе ја откриеш ако ги напишеш по ред разликите помеѓу два последователни квадрати на природни броеви. Или ако го изгледаш ова видео. Во него ќе научиш и нов начин за сметање на квадрати од броеви поголеми од 10.

Сподели