Тема: Прости супстанци, соединенија и смеси; Елементи и атоми

ШТО Е АТОМ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Метали и неметали; Дали сите метали се исти

ПРИМЕНА НА МЕТАЛИТЕ - ЗЛАТО, БАКАР, АЛУМИНИУМ, ЧЕЛИК

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Метали и легури; Метали и неметали

ОДНЕСУВАЊЕ НА МЕТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Агрегатни состојби на материјата; Дифузија

ДИФУЗИЈА НА ГАСОВИ

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Агрегатни состојби на материјата; Својства на агрегатните состојби на материјата

АГРЕГАТНА СОСТОЈБА - ЦВРСТА, ТЕЧНА И ГАСОВИТА

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Агрегатни состојби на материјата; Промени на агрегатната состојба

ПРОМЕНА НА АГРЕГАТНА СОСТОЈБА

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Агрегатни состојби на материјата; Својства на агрегатните состојби на материјата

ШТО Е ПЛАЗМА?

Одделение: 8 одделение

Македонски

Тема: Хемиски реакции; `Рѓосување и заштита од рѓосување

`РЃОСУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД `РЃОСУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Хемиски реакции; Добивање на оксиди

КАКО СЕ КОРИСТИ КИСЛОРОДОТ?

Одделение: 8 Одделение

Македонски

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Евалуација на примената на горивото

ПРОМЕНИ ВО АТМОСФЕРАТА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Хемиски реакции; Киселини, бази и опасности

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 5

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Киселини , бази и опасности

СИЛНИ И СЛАБИ БАЗИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Примена на реакција на неутрализација

ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Универзален индикатор и pH скала

ИНДИКАТОРИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Проблеми со својствата на киселините

НАМАЛУВАЊЕ НА КИСЕЛИТЕ ДОЖДОВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Проблеми со својствата на киселините

КИСЕЛИ ДОЖДОВИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Фосилни горива

ЈАГЛЕРОДНИ ОТПЕЧАТОЦИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Киселини , бази опасности

ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА БАЗНИ

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции ; Што ги прави соединенијата кисели?

ШТО ГИ ПРАВИ СОЕДИНЕНИЈАТА КИСЕЛИ?

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Фосилни горива

ДЕПОНИЈА

Одделение: 8 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Хемиски реакции; Универзален индикатор и pH скала

ИНДИКАТОРИ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Јаглеродни соединенија

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 1

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемија на јаглеродни соединенија; Испитување на гориваата

СОГОРУВАЊЕ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Хемиски реакции; Истражување на процесот на ,рѓосување

КОРОЗИЈА

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Евалуација на примената на горивото 1

ЈАГЛЕРОДЕН ЦИКЛУС - ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Хемиски реакции; Реакции на карбонати

„ТВРДА“ И „МЕКА“ ВОДА

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија

ТИПОВИ НА ХЕМИСКИ ИНДУСТРИИ

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Алтернативни горива

КЕЛИИ НА ВОДОРОД И ГОРИВО

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Алтернативни горива

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - ДЕЛ 7

Одделение: 8 одделение

Наскоро

Тема: Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија; Фосилни горива

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЈАГЛЕРОДНИОТ ЦИКЛУС? ДЕЛ 2

Одделение: 8 одделение

Наскоро