Тема: Број; Операции со цели броеви

НАУЧИ КАКО ДА ИЗВРШУВАШ ПОВЕЌЕКРАТНО СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЦЕЛИ БРОЕВИ

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)

Тема: Број; Заеднички содржатели и делители

ДЕЛИТЕЛИ И СОДРЖАТЕЛИ

Одделение: 7 одделение

Македонски

Тема: Алгебра; Член, израз, равенка

ИЗРАЗИ, РАВЕНКИ И ИДЕНТИТЕТИ

Одделение: 7 одделение

Македонски

Тема: Геометрија; Агли на трансверзала

АГЛИ НА ТРАНСВЕРЗАЛА

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Алгебра; График на линеарна функција

ЦРТАЊЕ ГРАФИК НА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Алгебра ; Решавање едноставни линеарни равенки

РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ДРОПКИ

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Алгебра; Решавање едноставни линеарни равенки

РЕШАВАЊЕ НА РАВЕНКИ СО ПРОЦЕНКА

Одделение: 7 одделение

Англиски (со МК титл)Македонски

Тема: Алгебра; Алгебарски изрази

КОЕФИЦИЕНТИ, КОНСТАНТИ, ПРОМЕНЛИВИ И ЕКСПОНЕНТИ

Одделение: 7 Одделение

Македонски

Тема: Број; Подедување на негативни броеви

КАКО СЕ ПОДРЕДУВААТ ЦЕЛИ БРОЕВИ И КАКО СЕ КОРИСТИ ЗНАК ЗА НЕРАВЕНСТВО

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Број; Квадрат на број

ШТО СЕ КВАДРАТИ?

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Број; Квадрат и куб на број

КУБОВИ

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Работа со податоци; Табела на фреквенција

ТАБЕЛА НА ФРЕКВЕНЦИЈА

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Алгебра; Начин на претставување на функција

ТАБЕЛА СО ПОДРЕДЕНИ ПАРОВИ

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Алгебра; Графици на некои прави

ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ПРАВИ

Одделение: 7 одделение

Наскоро

Тема: Геометрија; Осна симетрија

ГЕОМЕТРИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕФЛЕКСИЈА

Одделение: 7 одделение

Наскоро